LITERACKI FENIX

O KONKURSIE

Literacki Fenix

Konkurs z długą tradycją dla młodych pisarzy z gatunku szeroko pojętej fantastyki: od horroru, przez fantasy, aż po fantastykę naukową. Nagrodziliśmy już ponad trzydziestu laureatów, spośród stale rosnącej liczby nadsyłanych prac. Cały czas jesteśmy zaskakiwani kolejnymi narracjami naszych autorów, opolskie potrafi!

REGULAMIN

   

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu literackiego „Literacki Fenix” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Opolski Klub Fantastyki Fenix nr KRS 0000525200 (zwany dalej „Organizatorem Konkursu”).
 2. Konkurs rozpocznie się 12 lutego 2024 r. i potrwa do 28 kwietnia 2024 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 czerwca 2024 roku.
 3. Ogłoszenie wyników może odbyć się:
  1. 25 maja 2024 r. w trakcie Opolskich Spotkań Fantastycznych,
  1. W formie relacji online w dniu i o godzinie podanych wcześniej Uczestnikom mailowo.
 1. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony 12 lutego 2024 r. na stronie internetowej literacki.fenix.rpg.pl/

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba będąca uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej z terenu województwa opolskiego, która w roku wysłania zgłoszenia ma ukończone co najmniej 13 lat i nie ukończyła 21 lat oraz prześle na adres e-mail Organizatora Konkursu swojego opowiadania w formatach podanych w §4 ust. 2 (zwanego dalej „Utworem”) spełniające warunki Konkursu.
 2. Utwory nadesłane na Konkurs mają stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory nadesłane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Dodatkowo, nadesłane utwory nie mogą być stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji.
 3. Nadesłane utwory nie mogą być w trakcie procesu wydawniczego w innym miejscu (zawierającym numer ISBN lub ISSN) w okresie trzech miesięcy przed rozpoczęciem Konkursu, w czasie trwania Konkursu oraz w okresie miesiąca od ogłoszenia wyników Konkursu.
 4. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych wyżej warunków uczestnictwa w Konkursie spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody i dyskwalifikację w Konkursie. W przypadku stwierdzenia zaistnienia okoliczności wymienionych w §2 ust. 2 po otrzymaniu nagrody, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do jej zwrotu Organizatorowi w ciągu miesiąca od poinformowania o ich wykryciu. Zwrot może nastąpić drogą pocztową lub osobiście, kiedy to Organizator mailowo wskaże miejsce zwrotu.

§3 Cel Konkursu i tematyka prac

 1. Celem Konkursu jest propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży poprzez publikację adresowanej do niej literatury z gatunku szeroko pojętej fantastyki oraz stworzenie szansy zdolnym polskim autorom na zaistnienie na rynku wydawniczym.
 2. Utwór musi zawierać się w tematyce szeroko pojętej fantastyki.
 3. Dopuszczalnym gatunkiem literackim w Konkursie jest zamknięte opowiadanie (z początkiem i końcem).

§4 Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać w terminie od 12 lutego do 28 kwietnia 2024 r. swój Utwór w postaci elektronicznej na adres konkurs@fenix.rpg.pl.
 2. Format dokumentu elektronicznego może być w rozszerzeniu *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf.
 3. Objętość Utworu nie może przekraczać 35 tys. znaków bez spacji (czcionka Arial 11pkt, odstęp między wierszami 1,5, marginesy strony 2,5, tekst wyjustowany).
  Przekroczenie limitu znaków powoduje możliwość uzyskania maksymalnie połowy punktów w ocenie jury.
 4. Utwory biorące udział w Konkursie napisane są tylko w języku polskim.
 5. W mailu wysłanym do Organizatora Konkursu, na adres konkurs@fenix.rpg.pl, autor powinien podać następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • datę urodzenia,
  • telefon kontaktowy,
  • adres e-mail,
  • nazwę szkoły oraz klasę,
  • w przypadku Uczestników poniżej 18. roku życia zgodę rodzica/opiekuna prawnego na publikację Utworu w czasopiśmie „O!Fka. Literacki Kwartalnik Fantastyczny” oraz na publikację Utworu na łamach portalu Organizatora, jak i informację o tym, że utwór nie jest obecnie w trakcie redakcji, korekty, publikacji w innym miejscu. Wzór zgody będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej Konkursu (Załącznik nr 1 do regulaminu).
  • w przypadku Uczestników powyżej 18. roku życia zgodę autora na publikację Utworu w czasopiśmie „O!Fka. Literacki Kwartalnik Fantastyczny” oraz na publikację Utworu na łamach portalu Organizatora, jak i informację o tym, że utwór nie jest obecnie w trakcie redakcji, korekty, publikacji w innym miejscu. Wzór zgody będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej Konkursu (Załącznik nr 2 do regulaminu).
  • w tytule maila oraz nazwie pliku należy napisać „Konkurs Literacki Fenix – imię, nazwisko, tytuł opowiadania”.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w trakcie Opolskich Spotkań Fantastycznych, na stronie www Organizatora Konkursu (http://literacki.fenix.rpg.pl/) oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook (https://www.facebook.com/OpolskiKlubFantastykiFenix) i Instagram (https://www.instagram.com/okffenix/), najpóźniej do 30 czerwca 2024 r.
 7. Ogłoszenie wyników odbędzie się poprzez zamieszczenie informacji o tytułach nagrodzonych Utworów oraz ich autorach.
 8. W Konkursie zostaną wyłonione
  1. Laureat Pierwszego Miejsca
  1. Laureat Drugiego Miejsca
  1. Laureat Trzeciego Miejsca
  1. Osoby wyróżnione (maksymalnie dwie)
 1. W przypadku otrzymania co najmniej siedmiu prac w przedziale wiekowym 13-16 lat, oraz co najmniej siedmiu prac w przedziale wiekowym 17-21 lat, zostaną wyłonione nagrody za Miejsce Pierwsze, Miejsce Drugie oraz Miejsce Trzecie w dwóch kategoriach wiekowych.
 2. W Konkursie przewidziano nagrody w postaci:
  • Publikacji Utworu w czasopiśmie „O!Fka. Literacki Kwartalnik Fantastyczny”
  • Publikacji Utworu na łamach portalu Organizatora Konkursu
  • Książek
 3. Stowarzyszenie OKF Fenix nie będzie rościło sobie praw autorskich majątkowych odnośnie do nadesłanych Utworów. Autor Utworu zachowuje pełnię praw autorskich majątkowych do Utworu.
 4. Utwory, które wzbudziły zainteresowanie Organizatora Konkursu, lecz nie zostały nagrodzone, również mają szansę na publikację. W takim przypadku Organizator Konkursu skontaktuje się z autorem Utworu.
 5. Każdy z Uczestników może przesłać tylko jedną pracę.
 6. Werdykt jury co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczny.

§5 Odbiór nagrody

 1. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędą się:
  • 25 maja 2024 r. podczas Opolskich Spotkań Fantastycznych,
  • Osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca, daty i godziny z Organizatorem.
 1. W przypadku gdy Uczestnik Konkursu nie będzie mógł odebrać nagrody podczas oficjalnego wręczania, zostanie ona przekazana przez Organizatora Konkursu w innym terminie oraz formie uzgodnionej wcześniej mailowo z Uczestnikiem Konkursu.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie http://fenix.rpg.pl/.
 2. Osobą odpowiedzialną za Konkurs ze strony Organizatora Konkursu jest Marta Sobczyk, tel.: 666-283-785.
 3. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 5. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i zamieszczenie aktualnej wersji na stronie internetowej Konkursu oraz powiadomienie o tym fakcie na social mediach autora wymienionych w §4 ust.6.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności art. 919-921 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

LAUREACI

Lista laureatów konkursu Literacki Fenix, dane kontaktowe autorów są udostępniane tylko za ich zgodą przez organizatora konkursu.

XIII Literacki Fenix (2023)

 • Drugie Miejsce — Oliwia Stankowicz, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Opolu — Magna Vi

Wręczyliśmy także trzy wyróżnienia:

 • Filip Rybak, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu — Do samego końca
 • Maria Wajzer, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego „Carolinum” w Nysie — Cykl
 • Hania Kordek, PSP 10 im. H. Sienkiewicza w Opolu — Po piętnastej w Zaświat(k)ach

XII Literacki Fenix (2022)

 • Pierwsze Miejsce — Julia Wojdyła, uczennica Publicznego Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu za opowiadanie Nie zapomnij
 • Drugie Miejsce — Szymon Drzymała, uczeń Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu za opowiadanie Męki Tantala
 • Trzecie Miejsce — Nikola Lachowicz, uczennica Zespołu Szkół w Tułowicach za opowiadanie Fantasmagoria

Wręczyliśmy także dwa wyróżnienia:

 • Jagodzie Płatek, uczennicy Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich za opowiadanie Odłamek
 • Hani Kordek, uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. H. Sienkiewicza w Opolu za opowiadanie SamoDzielna Marionetka

XI Literacki Fenix (2021)

 • Pierwsze Miejsce — Szymon Drzymała, Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu — Namiastka przeszłości
 • Drugie Miejsce — Justyna Rak, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu — Oko
 • Trzecie Miejsce — Maja Olender, Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu — Poruszony Drzewiec

Wyróżnienie z kolei otrzymali:

 • Nikola Lachowicz, Zespół Szkół w Tułowicach — Początek Końca
 • Natalia Kolonko, Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach — Cień Magi

X Literacki Fenix (2020)

 • Pierwsze Miejsce – Kacper Sumiński, I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie — Łowy
 • Drugie Miejsce – Jagoda Płatek, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich – Szaroskrzydła
 • Trzecie Miejsce — Alicja Marynowicz, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Opolu — Ta druga strona

Wyróżnienia z kolei dostali:

IX Literacki Fenix (2019)

 • Pierwsze miejsce — Alicja Marynowicz, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Opolu — Koszmar
 • Drugie miejsce — Kacper Sumiński, Publiczne Licem Nr 1 w Namysłowie — Sadzawka Życzeń
 • Trzecie miejsce — Samuel Gidel, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr 3 w Opolu — Podwózka

Wyróżnienia z kolei dostali:

 • Szymon Płuska, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr 3 w Opolu — Czerwone Słońce
 • Sara Helscher, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Opolu — Porządek i Chaos

VIII Literacki Fenix (2018)

 • Pierwsze miejsce — Alicja Marynowicz, Publiczne Gimnazjum Nr 5/Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Opolu — Wiły
 • Drugie miejsce – Dominika Grzesiak, Publiczne Licem Ogólnokształcące Nr 5 w Opolu — Miska Pełna Mleka
 • Trzecie miejsce – Adrianna Bischof, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr 3 w Opolu — 1223

Wyróżnienia z kolei dostali:

 • Szymon Płuska, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr 3 w Opolu — Jeden z Nich
 • Jakub Dudek, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr 3 w Opolu — Płaczący Anioł

VII Literacki Fenix (2017)

 • Pierwsze miejsce — Kacper Sumiński, Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie — Bolesław Zapomniany
 • Drugie miejsce — Adrianna Bischof, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr 3 w Opolu — Ośmiuset
 • Trzecie miejsce — Maja Wróblewska, Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Opolu — Radio

Wyróżnienia z kolei dostali:

 • Katarzyna Rapacz, Publiczne Liceum Nr 2 w Opolu — Mister Torture
 • Dominika Grzesiak, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 w Opolu — Błazen

VI Literacki Fenix (2016)

 • Pierwsze miejsce — Szymon Płuska —Las
 • Drugie miejsce — Katarzyna Rapacz — Manekin
 • Trzecie miejsce — Kacper Sumiński — Stara plaga

Wyróżnienia z kolei dostali:

V Literacki Fenix (2015)

Wyróżnienia z kolei dostali:

IV Literacki Fenix (2014)

III Literacki Fenix (2013)

II Literacki Fenix (2012)
Druga edycja konkursu przyciągnęła dużo więcej chętnych do udziału. Oto lista nagrodzonych:

I Literacki Fenix (2012)

Wyróżnienia z kolei dostali:

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Stowarzyszenie „Opolski Klub Fantastyki Fenix”
Adres: ul. Damrota 4/15 46-020 Opole
KRS: 0000525200
NIP: 7543086073
REGON: 161611776
Konto bankowe: 05 1240 5178 1111 0010 6702 9322 Bank PKO S.A

Statut OKF FENIX:
Statut-10.01.2017.pdf

Skip to content