Regulamin konkursu literackiego „Literacki Fenix” na opowiadanie fantastyczne

§1 Postanowienia ogólne

 1. 1. Organizatorem konkursu literackiego „Literacki Fenix” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Opolski Klub Fantastyki Fenix (zwany dalej „Organizatorem Konkursu”)
 2. 2. Konkurs rozpoczyna się 09 stycznia 2018 r. i będzie trwać do 11 marca 2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie Opolskich Spotkań Fantastycznych w dniu 14 kwietnia 2018 roku.
 3. 3. Informacja o ogłoszeniu konkursu wraz z regulaminem zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.literacki.fenix.rpg.pl/

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba będąca uczniem szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Opolszczyzny, niezależnie od jej wieku, która prześle na adres e-mailowy Organizatora Konkursu elektroniczną wersję swojego opowiadania (zwanego dalej „Utworem”) spełniającego warunki Konkursu.
 2. 2. Utwory nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Utworami konkursowymi jednak mogą być teksty, które w całości były publikowane w którymkolwiek z mediów, muszą jednak spełniać wymagania dotyczące uznania autorstwa.
 3. 3. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 2 pkt 2 uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.

§3 Cel Konkursu i tematyka prac

 1. 1. Celem Konkursu jest propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży poprzez publikację literatury do niej adresowanej z gatunku szeroko pojętej fantastyki oraz stworzenie szansy zdolnym polskim autorom na zaistnienie na rynku wydawniczym.
 2. 2. Utwór musi zawierać się w tematyce szeroko pojętej fantastyki.
 3. 3. Formą dopuszczającą Utwór do Konkursu jest opowiadanie.

§4 Zasady konkursu

 1. 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać do 11 marca 2018 r. swój Utwór w postaci elektronicznej na adres konkurs@fenix.rpg.pl.
 2. 2. Format dokumentu elektronicznego może być formatu *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf.
 3. 3. Objętość Utworu nie powinna przekraczać 20 stron tekstu (czcionka Arial 11pkt, odstęp między wierszami 1,5, marginesy strony 2,5, tekst wyjustowany).
 4. 4. W Konkursie wezmą udział Utwory napisane w języku polskim.
 5. 5. W mailu wysłanym do Organizatora Konkursu, na adres konkurs@fenix.rpg.pl, muszą być podane dane autora. Dane autora powinny zawierać:
  - imię i nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwę szkoły oraz klasę, ewentualnie informację o dotychczasowym dorobku literackim oraz zgodę na upublicznienie Utworu na łamach portalu Organizatora konkursu.. W tytule zgłoszenia należy napisać „Konkurs literackie Fenix – imię, nazwisko, tytuł opowiadania”
 6. 6. Do 14 kwietnia 2018 r. jury spośród nadesłanych Utworów wyłoni (większością głosów) zwycięzcę, oraz prace wyróżnione, którym przyzna nagrody.
 7. 7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 14 kwietnia 2018 r. poprzez zamieszczenie na stronach www Organizatora Konkursu (http://literacki.fenix.rpg.pl/) informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej tytuły nagrodzonych Utworów oraz ich autorów.
 8. 8. W Konkursie przewidziano nagrody w postaci książek oraz publikacja Utworu na łamach portalu Organizatora konkursu.
 9. 9. Stowarzyszenie OKF Fenix nie będzie rościł żadnych praw autorskich ani majątkowych odnośnie nadesłanych Utworów. Autor Utworu zachowuje pełnię praw autorskich i majątkowych do Utworu.
 10. 10. Organizator nie recenzuje pisemnie ani ustnie prac, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione w Konkursie.
 11. 11. Utwory, które wzbudziły zainteresowanie Organizatora Konkursu, jednak nie zostały nagrodzone, mają również szansę na publikacje. W takim przypadku Organizator Konkursu skontaktuje się z autorem Utworu najpóźniej w ciągu miesiąca od zakończenia Konkursu.
 12. 12. Każdy z uczestników może przesłać jedynie jedną pracę.

§5 Odbiór nagrody

 1. 1. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas VIII Opolskich Spotkań Fantastycznych 14 kwietnia 2018 r.
 2. 2. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu nie będzie mógł odebrać nagrody podczas oficjalnego wręczania, nagroda zostanie przekazana przez Organizatora Konkursu w innym terminie oraz formie, uzgodnionej z Uczestnikiem Konkursu.

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. 1. Decyzja jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

§7 Postanowienia końcowe

 1. 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie http://fenix.rpg.pl/.
 2. 2. Osobą odpowiedzialną za Konkurs ze strony Organizatora Konkursu jest Paweł Kwasik, tel.: 691-766-212.
 3. 3. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. 4. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).
 5. 5. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 6. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności 919-921 Kodeksu Cywilnego.