Regulamin konkursu literackiego „Literacki Fenix” na opowiadanie fantastyczne

§1 Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu literackiego „Literacki Fenix” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Opolski Klub Fantastyki Fenix (zwany dalej „Organizatorem Konkursu”) 

 1. Konkurs rozpoczyna się 17 grudnia 2018 r. i będzie trwać do 31 marca 2019 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie Opolskich Spotkań Fantastycznych w dniu 18 maja 2019 roku. 

 1. Informacja o ogłoszeniu konkursu wraz z regulaminem zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.literacki.fenix.rpg.pl/ 

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba będąca uczniem szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Opolszczyzny, posiadająca w roku wysłania zgłoszenia 13 lat, która prześle na adres e-mail Organizatora Konkursu elektroniczną wersję swojego opowiadania (zwanego dalej „Utworem”) spełniającego warunki Konkursu. 

 1. Utwory nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Utworami konkursowymi jednak mogą być teksty, które w całości były publikowane w którymkolwiek z mediów, muszą jednak spełniać wymagania dotyczące uznania autorstwa. 

 1. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 2 pkt 2 uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. 

§3 Cel Konkursu i tematyka prac 

 1. Celem Konkursu jest propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży poprzez publikację literatury do niej adresowanej z gatunku szeroko pojętej fantastyki oraz stworzenie szansy zdolnym polskim autorom na zaistnienie na rynku wydawniczym. 

 1. Utwór musi zawierać się w tematyce szeroko pojętej fantastyki. 

 1. Formą dopuszczającą Utwór do Konkursu jest opowiadanie. 

§4 Zasady konkursu 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać do 31 marca 2019r. swój Utwór w postaci elektronicznej na adres konkurs@fenix.rpg.pl

 1. Format dokumentu elektronicznego może być w rozszerzeniu *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf. 

 1. Objętość Utworu nie powinna przekraczać 20 stron tekstu (czcionka Arial 11pkt, odstęp między wierszami 1,5, marginesy strony 2,5, tekst wyjustowany). 

 1. W Konkursie wezmą udział Utwory napisane w języku polskim. 

 1. W mailu wysłanym do Organizatora Konkursu, na adres konkurs@fenix.rpg.pl, muszą być podane dane autora. Dane autora powinny zawierać: 

 • imię i nazwisko,  

 • adres zamieszkania,  

 • datę urodzenia,  

 • telefon kontaktowy,  

 • adres e-mail,  

 • nazwę szkoły oraz klasę,  

 • ewentualnie informację o dotychczasowym dorobku literackim  

 • zgodę na upublicznienie Utworu na łamach portalu Organizatora konkursu 

 • W tytule zgłoszenia należy napisać „Konkurs literackie Fenix – imię, nazwisko, tytuł opowiadania” 

 1. Do 18 maja 2019 r. jury spośród nadesłanych Utworów wyłoni (większością głosów) zwycięzcę, oraz prace wyróżnione, którym przyzna nagrody. 

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 18 maja 2019 r. poprzez zamieszczenie na stronach www Organizatora Konkursu (http://literacki.fenix.rpg.pl/) informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej tytuły nagrodzonych Utworów oraz ich autorów. 

 1. W Konkursie przewidziano nagrody w postaci książek oraz publikacja Utworu na łamach portalu Organizatora konkursu. 

 1. Stowarzyszenie OKF Fenix nie będzie rościło żadnych praw autorskich ani majątkowych odnośnie nadesłanych Utworów. Autor Utworu zachowuje pełnię praw autorskich i majątkowych do Utworu. 

 1. Utwory, które wzbudziły zainteresowanie Organizatora Konkursu, jednak nie zostały nagrodzone, mają również szansę na publikacje. W takim przypadku Organizator Konkursu skontaktuje się z autorem Utworu najpóźniej w ciągu miesiąca od zakończenia Konkursu. 

 1. Każdy z uczestników może przesłać jedną pracę. 

§5 Odbiór nagrody 

 1. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas X Opolskich Spotkań Fantastycznych 18 maja 2019 r. 

 1. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu nie będzie mógł odebrać nagrody podczas oficjalnego wręczania, nagroda zostanie przekazana przez Organizatora Konkursu w innym terminie oraz formie, uzgodnionej z Uczestnikiem Konkursu. 

§6 Postępowanie reklamacyjne 

 1. Decyzja jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 

§7 Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie http://fenix.rpg.pl/

 1. Osobą odpowiedzialną za Konkurs ze strony Organizatora Konkursu jest Paweł Kwasik, tel.: 691-766-212. 

 1. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 1. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). 

 1. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności 919-921 Kodeksu Cywilnego.